Menu

Vedtægter

 

 Idrætsvej 7

5580 Nørre Aaby

Tlf. 64 42 18 35

SE-nr. 16 47 84 15

 

VEDTÆGTER FOR NØRRE AABY IDRÆTSKLUB

§1.

Klubbens navn er Nørre Aaby Idrætsklub, medlem af F.B.U. og D.B.U.

§2.

Klubbens formål er at virke for al idræt, herunder fodbold på en for legemet sund og udviklende måde.

§3.

Klubben kan optage aktive og passive medlemmer. Der kan udnævnes æresmedlemmer.

§4.

Til at varetage klubbens interesser – herunder repræsentere denne i forsamlinger, hvor NIK har kollektivt medlemskab – vælges af generalforsamlingen en bestyrelse på 7-9 medlemmer, inklusive de i § 6 valgte formand og kasserer. Valgene gælder for 2 år. Efter tur afgår skiftevis tre og fire medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv – herunder også en ikke valgt forretningsfører til varetagelse af de daglige forretninger, hvis dette skønnes nødvendigt.

§5.

Ordinær generalforsamling, der afholdes en gang årligt i januar, skal indkaldes med 8 dages varsel ved annoncering i den lokale presse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme retningslinier som ordinær generalforsamling med den ene undtagelse, at det på den ekstraordinære generalforsamling forelagte regnskab først skal være godkendt af revisorerne 14 dage efter den ekstraordinær generalforsamling.

§6.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. I år med lige årstal vælger generalforsamlingen en formand og i år med ulige årstal en kasserer.

Hvert år vælges to revisorer, samt det fornødne antal suppleanter for bestyrelse og revisorer.

Forslag, der ønskes behandlet på general- forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før.

Klubbens forretningsgang varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen råder over anvendelsen af foreningens pengemidler i overensstemmelse med formålet og under ansvar for generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt. Bestyrelsen har mødepligt.

Kassereren skal varetage foreningens økonomi og sørge for, at kontingentet indgår rettidigt.

På det sidst afholdte bestyrelsesmøde før generalforsamlingen fremlægger kassereren regnskabet til bestyrelsens godkendelse. Det af bestyrelses godkendte regnskab forelægges forud for generalforsamlingen revisorerne til behandling.

Regnskabet godkendes endeligt af general- forsamlingen.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§7.

Stemmeret på klubbens generalforsamling har alle medlemmer, der er fyldt 16 år samt forældre/værger til medlemmer under 16 år. Der er dog kun en stemme til forældre/værger uanset hvor mange børn under 16 år de har i klubben.

§8.

Passive medlemmer har stemmeret – herunder støtteforeningens A-medlemmer – og kan modtage valg til klubbens tillidsposter.

§9.

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Restance – højst et kvartal – derefter udelukkelse.

Et medlem kan først genoptages, når gælden er betalt. Såfremt særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen helt eller delvist fritage medlemmer for kontingent.

§10.

Spillere, der deltager i klubbens arrangementer er pligtig til at rette sig efter trænerens og /eller holdlederens anvisninger og kan på foranledning udvises.

§11.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og ligeledes sætte et medlem i karantæne. Nævnte medlem kan dog forlange sin sag behandlet på en ordinær generalforsamling.

§12.

Klubbens medlemmer er pligtige til at udvise god og sømmelig optræden såvel hjemme som ude og er ligeledes pligtige til at rette sig efter de anvisninger, der gives ad dem, der fører tilsyn med pladserne.

§13.

I tilfælde af klubbens ophør, henlægges klubbens ejendele til start af en ny klub. Dette kan ikke ske, så længe 15 medlemmer ønsker den opretholdt.

§14.

Klubben har ingen forpligtelser for mulige ulykkestilfælde, hvad enten disse indtræffer under træning eller i kamp.

§15.

Forandring af disse love kan kun besluttes, når der på en generalforsamling afgives 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor. Dog mindst 15 medlemmer.

 

Vedtaget efter sidste revision på generalforsamlingen den 27. januar 1987.

Ændringsforslag til § 5. vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. februar 1998.

Ændringsforslag til § 5. vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2002.

Ændringsforslag til § 4. vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. januar 2003.

Ændringsforslag til § 7 og 9. vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. januar 2008.

 

 

Luk